Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Aktuální poptávka

 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ:

Výzva k podání nabídky

 

na zakázku

 

Sítopásový lis ovoce – ZEMCHEBA, s.r.o.

 

ZEMCHEBA, s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany

 

Akce částečně financovaná dotací z Programu rozvoje venkova (PRV)

 

Zadávací dokumentace k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 137/2016 Sb.

ZADAVATEL

 

Název:                                                                   ZEMCHEBA, s.r.o.

IČO:                                                                       251 74 797

DIČ:                                                                       CZ251 74 797

Adresa:                                                  Chelčice 106, 389 01 Vodňany

 

Právní statut:                                                        Společnost s ručením omezeným

 

Tel:                                                                        383 382 236

E-mail:                                                                   info@zemcheba.cz

 

Kontaktní osoba:                                  Jaroslav Muška - ředitel     

 

 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN

 

Jednatel:                                                               Marie Bláhová, r.č. 465717/109

                                                                              Vodňany, Výstavní 1044, okres Strakonice

                                                                              den vzniku funkce: 26. března 1998

 

Jednatel:                                                               Jaroslav Konvička, r.č. 590529/0556

                                                                              Vodňany, Chelčice 27, okres Strakonice

                                                                              den vzniku funkce: 26. ledna 2006

 

 

 

NÁZEV ZAKÁZKY

 

Sítopásový lis ovoce – ZEMCHEBA, s.r.o.

 

 

 

INFORMACE O PŘEDMĚTU NEVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

                Místo realizace investice se nachází podle rozdělení oblastní NUTS2 v části Jihozápad, okres Strakonice, k.ú. Chelčice

 

Popis technického řešení investice

                Předmět investice bude umístěn jako samostatně stojící strojní technologie ve stávající hale určené pro zpracování ovoce v místě původní, zastaralé technologie. Popis jednotlivých technologických částí strojního zařízení je uveden v příloze předané výzvy a zadávací dokumentace.

                Je možné, že se v popisu objeví název výrobce technologické části. Uchazeč toto nemusí brát v potaz a může si výrobce určit podle svého uvážení.

 

Zahájení investice                                                              4/2019

Ukončení investice                                             7/2019

 

 

 

PŘEDMĚT NEVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Klasifikace zboží podle CPV:

 

Stroje používané při výrobě alkoholických nebo ovocných nápojů

CPV 42213000-2

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ JEDNÁNÍ, DATUM, HODINA

 

Předložení nabídek

                Nabídky, prosím, zasílejte nebo osobně odevzdejte na adresu: ZEMCHEBA, s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany do rukou p. Jaroslava Mušky, nejpozději do 14.2.2019 do 9:00 hodin do daného dne v uzavřené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“. Nabídky musí být podepsány statutárním zástupcem a opatřeny razítkem. Obálka s cenovou nabídkou musí být zalepena, označena názvem zakázky, adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče.

 

Otevírání obálek

                Jednotlivé obálky s nabídkami budou otevírány dne 14.2.2019 v 10:00 v kanceláři ředitele.

 

Vyhodnocení nabídek

                Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny na základě předem známých kritérií, uvedených ve Výzvě k předložení nabídky. O vyhodnocení jednotlivých nabídek bude sepsán zápis a následně bude vyrozuměn každý uchazeč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

 

1)    

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele, které uchazeč dokladuje čestným prohlášením – viz. Příloha č. 1 tohoto dokumentu – čestné prohlášení musí být originál

2)    

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, které uchazeč dokladuje kopií dokladu o oprávnění podnikání – např. výpisu z obchodního rejstříku, příslušné živnostenské oprávnění či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.

 

Dodavatelé, zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného na MMR, mohou prokázat splnění Základních kvalifikačních předpokladů i Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90 dnů – v prosté kopii.

 

 

KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY

 

Kritérium pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky s těmito váhami jednotlivých kritérií:

 

-          

Nejnižší nabídková cena:                                                                 70%

-          

Montáž bez stavebních úprav                                                          10%

-          

Minimální výlisnost stroje                                                                10%

-          

Záruční doba                                                                                      10%

 

Zakázka bude přidělena dodavateli, jež nabídne ekonomicky nejvýhodnější nabídku. S tímto vítězným dodavatelem bude následně uzavřena smlouva o dodávce technologie.

 

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

 

Zadavatel může zadávací řízení do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů

 

Prohlašuji, že podnik (dodavatel) ………………………………………., který zastupuji:

 

 

-          

Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání.

 

-          

Neprobíhá vůči majetku dodavatele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

 

-          

Není v likvidaci.

 

 

 

 

 

V …………………………………………………                                                    Dne ……………………………………

 

 Výzva k podání nabídky

 

na zakázku

 

Regálové systémy na umístění výrobků

a

Prodejní pult do prodejny

 

ZEMCHEBA, s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany

 

Akce částečně financovaná dotací z Programu rozvoje venkova (PRV)

 

Zadávací dokumentace k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 137/2016 Sb.

ZADAVATEL

 

Název:                                                                   ZEMCHEBA, s.r.o.

IČO:                                                                       251 74 797

DIČ:                                                                       CZ251 74 797

Adresa:                                                  Chelčice 106, 389 01 Vodňany

 

Právní statut:                                                        Společnost s ručením omezeným

 

Tel:                                                                        383 382 236

E-mail:                                                                   info@zemcheba.cz

 

Kontaktní osoba:                                  Jaroslav Muška - ředitel     

 

 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN

 

Jednatel:                                                               Marie Bláhová, r.č. 465717/109

                                                                              Vodňany, Výstavní 1044, okres Strakonice

                                                                              den vzniku funkce: 26. března 1998

 

Jednatel:                                                               Jaroslav Konvička, r.č. 590529/0556

                                                                              Vodňany, Chelčice 27, okres Strakonice

                                                                              den vzniku funkce: 26. ledna 2006

 

 

 

NÁZEV ZAKÁZKY

 

Regálové systémy na umístění výrobků

a

Prodejní pult do prodejny

 

 

 

 

 

INFORMACE O PŘEDMĚTU NEVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

                Místo realizace investice se nachází podle rozdělení oblastní NUTS2 v části Jihozápad, okres Strakonice, k.ú. Chelčice

 

Popis technického řešení investice

                Předmět investice bude umístěn ve stávající podnikové prodejně v areálu investora. Investice je realizována z důvodu modernizace prodejních prostor. Popis jednotlivých regálových systémů a prodejních pultů je uveden v příloze předané výzvy a zadávací dokumentace.

 

Zahájení investice                                                              4/2019

Ukončení investice                                             7/2019

 

 

 

PŘEDMĚT NEVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Klasifikace zboží podle CPV:

 

Nábytek používaný v obchodech

CPV 3917000-4

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ JEDNÁNÍ, DATUM, HODINA

 

Předložení nabídek

                Nabídky, prosím, zasílejte nebo osobně odevzdejte na adresu: ZEMCHEBA, s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany do rukou p. Jaroslava Mušky, nejpozději do 19.2.2019 do 9:00 hodin do daného dne v uzavřené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“. Nabídky musí být podepsány statutárním zástupcem a opatřeny razítkem. Obálka s cenovou nabídkou musí být zalepena, označena názvem zakázky, adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče.

 

Otevírání obálek

                Jednotlivé obálky s nabídkami budou otevírány dne 19.2.2019 v 10:00 v kanceláři ředitele.

 

Vyhodnocení nabídek

                Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny na základě předem známých kritérií, uvedených ve Výzvě k předložení nabídky. O vyhodnocení jednotlivých nabídek bude sepsán zápis a následně bude vyrozuměn každý uchazeč.

 

 

 

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

 

1)    

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele, které uchazeč dokladuje čestným prohlášením – viz. Příloha č. 1 tohoto dokumentu – čestné prohlášení musí být originál

2)    

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, které uchazeč dokladuje kopií dokladu o oprávnění podnikání – např. výpisu z obchodního rejstříku, příslušné živnostenské oprávnění či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.

 

Dodavatelé, zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného na MMR, mohou prokázat splnění Základních kvalifikačních předpokladů i Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90 dnů – v prosté kopii.

 

 

KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY

 

Kritérium pro zadání zakázky je celkově nejnižší nabídková cena:

 

-          

Nejnižší nabídková cena:                                                                   100%

 

Zakázka bude přidělena dodavateli, jež nabídne celkově nejnižší nabídkovou. S tímto vítězným dodavatelem bude následně uzavřena smlouva o dodávce technologie.

 

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

 

Zadavatel může zadávací řízení do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů

 

Prohlašuji, že podnik (dodavatel) ………………………………………., který zastupuji:

 

 

-          

Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání.

 

-          

Neprobíhá vůči majetku dodavatele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

 

-          

Není v likvidaci.

 

 

 

 

V …………………………………………………                                                    Dne ……………………………………

 

 

 

Výzva k podání nabídky

 

na zakázku

 

Úprava sociálního zázemí prodejny

 

ZEMCHEBA, s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany

 

Akce částečně financovaná dotací z Programu rozvoje venkova (PRV)

Zadávací dokumentace k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 137/2016 Sb.

ZADAVATEL

 

Název:                                                                   ZEMCHEBA, s.r.o.

IČO:                                                                       251 74 797

DIČ:                                                                       CZ251 74 797

Adresa:                                                  Chelčice 106, 389 01 Vodňany

 

Právní statut:                                                        Společnost s ručením omezeným

 

Tel:                                                                        383 382 236

E-mail:                                                                   info@zemcheba.cz

 

Kontaktní osoba:                                  Jaroslav Muška - ředitel     

 

 

 

STATUTÁRNÍ ORGÁN

 

Jednatel:                                                               Marie Bláhová, r.č. 465717/109

                                                                              Vodňany, Výstavní 1044, okres Strakonice

                                                                              den vzniku funkce: 26. března 1998

 

Jednatel:                                                               Jaroslav Konvička, r.č. 590529/0556

                                                                              Vodňany, Chelčice 27, okres Strakonice

                                                                              den vzniku funkce: 26. ledna 2006

 

 

 

NÁZEV ZAKÁZKY

 

Úprava sociálního zázemí prodejny

 

 

 

 

INFORMACE O PŘEDMĚTU NEVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

                Místo realizace investice se nachází podle rozdělení oblastní NUTS2 v části Jihozápad, okres Strakonice, k.ú. Chelčice

Popis technického řešení investice

                Předmět investice je úprava sociálního zázemí ve stávající podnikové prodejně v areálu investora. Investice je realizována z důvodu modernizace prodejních prostor. Položkový rozpočet pro tuto opravu je uveden v příloze předané výzvy a zadávací dokumentace.

 

Zahájení investice                                                              4/2019

Ukončení investice                                             7/2019

 

 

 

PŘEDMĚT NEVEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

Klasifikace zboží podle CPV:

 

Opravy a modernizace budov

CPV 45453000-7

 

 

 

MÍSTO KONÁNÍ JEDNÁNÍ, DATUM, HODINA

 

Předložení nabídek

                Nabídky, prosím, zasílejte nebo osobně odevzdejte na adresu: ZEMCHEBA, s.r.o., Chelčice 106, 389 01 Vodňany do rukou p. Jaroslava Mušky, nejpozději do 15.2.2019 do 9:00 hodin do daného dne v uzavřené obálce s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“. Nabídky musí být podepsány statutárním zástupcem a opatřeny razítkem. Obálka s cenovou nabídkou musí být zalepena, označena názvem zakázky, adresou zadavatele zakázky a adresou uchazeče.

 

Otevírání obálek

                Jednotlivé obálky s nabídkami budou otevírány dne 15.2.2019 v 11:00 v kanceláři ředitele.

 

Vyhodnocení nabídek

                Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny na základě předem známých kritérií, uvedených ve Výzvě k předložení nabídky. O vyhodnocení jednotlivých nabídek bude sepsán zápis a následně bude vyrozuměn každý uchazeč.

 

 

 

POŽADAVKY NA KVALIFIKACI DODAVATELŮ

 

1)    

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele, které uchazeč dokladuje čestným prohlášením – viz. Příloha č. 1 tohoto dokumentu – čestné prohlášení musí být originál

2)    

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů, které uchazeč dokladuje kopií dokladu o oprávnění podnikání – např. výpisu z obchodního rejstříku, příslušné živnostenské oprávnění či jiné evidence, pokud je v ní zapsán nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů, výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů či certifikát zahraničního dodavatele, licence apod.

 

Dodavatelé, zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného na MMR, mohou prokázat splnění Základních kvalifikačních předpokladů i Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším 90 dnů – v prosté kopii.

 

 

KRITÉRIUM PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY

 

Kritérium pro zadání zakázky je celkově nejnižší nabídková cena:

 

-          

Nejnižší nabídková cena:                                                                   100%

 

Zakázka bude přidělena dodavateli, jež nabídne celkově nejnižší nabídkovou cenu. S tímto vítězným dodavatelem bude následně uzavřena smlouva o dodávce technologie.

 

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

 

Zadavatel může zadávací řízení do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

Čestné prohlášení ke splnění základních kvalifikačních předpokladů

 

Prohlašuji, že podnik (dodavatel) ………………………………………., který zastupuji:

 

 

-          

Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání.

 

-          

Neprobíhá vůči majetku dodavatele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

 

-          

Není v likvidaci.

 

 

 

 

 

V …………………………………………………                                                    Dne ……………………………………

ELEKTRÁRNA NA BIOMASU:

 Koupíme slámu, seno nebo řepkovou slámu v hranatých balíkách o rozměrech 90*120*220-240cm nebo „na řádku“. Lisování, svážení, nakládání a odvoz zajistíme. Cena dohodou.