Dozrál čas na ovoce z jižních čech

  • Čeština
  • English
  • Deutsch

Zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla

 Obecné informace

 

Název zařízení:                              Zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla

Název společnosti:                         ZEMCHEBA, s.r.o.

Adresa:                                         Chelčice 106, 389 01 Vodňany

IČ:                                                25174797

DIČ:                                              CZ25174797

Instalovaný tep. výkon:                 8,4 MWt, 12,8 t potravinářské páry/hod

Instalovaný el. výkon:                   1 615 kWel

Teplonosné médium:                     Pára

Odběr TV:                                      NE

 

Ceník platný od 1.1.2024 do 31.12.2024

 Dále uvedená předběžná cena tepelné energie je předběžná cena na rok 2024:

pro jednotlivá odběrná místa: 

-         

předběžná cena tepelné energie na rok 2024:                  

předběžná cena proměnná:                     301,77 Kč/GJ

předběžná cena stálá:                             478,66 Kč/GJ

předběžná cena celkem:                         780,43 Kč/ GJ + DPH v zákonné výši

V předběžné dvousložkové ceně jsou zahrnuty proměnné a stálé náklady na provoz Zařízení na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v cenách platných od 1.1.2024. Na konci kalendářního roku bude vypočtena výsledná cena tepelné energie, která bude obsahovat skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady a bude odpovídat výnosům za tepelnou energii a skutečnému množství odebrané tepelné energie za ukončený kalendářní rok (dle platného znění Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, Vyhlášky č. 262/2015 Sb. a zákona 526/1990 Sb. v současném znění)

Vyměření předběžné ceny tepelné energie na následující rok, vypočtenou dle výše  uvedených zásad, bude provedeno do 31.1.2025

 

Mapa rozvodů TE

 

Rozvoj Distribuční soustavy Zemcheba, s.r.o.

Zemcheba, s.r.o., v souladu se zněním § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon) a Pravidel provozování distribuční soustavy, zveřejňuje informace o plánovaném rozvoji distribuční soustavy.

Do budoucna plánujeme modernizaci v rámci nových technolií.

 

Havarijní připravennost Distribuční soustavy Zemcheba, s.r.o.

 

Havarijní připravenost je předpokladem úspěšného krizového řízení mimořádných událostí (kalamitních stavů, povodní, systémových poruch až po vyhlášení stavu nouze dle zák. č. 458/2000 Sb.). Podstatou krizového řízení je schopnost včas a správně reagovat při vzniku krizové situace, kalamity a jiné mimořádné události a na nejvyšší možnou míru eliminovat riziko ohrožení životů, zdraví, majetku nebo životního prostředí.

V souladu s energetickým zákonem má společnost Zemcheba,s.r.o, zpracován havarijní plán, který představuje soubor plánovaných opatření k předcházení a odvrácení stavů nouze a k účinné a rychlé likvidaci těchto stavů.

K zajištění koordinace činností spojených s řešením krizových situací je u společnosti Zemcheba,s.r.o., ustanoven ředitel společnosti.

Problematiku krizového řízení a krizové připravenosti upravují tyto právní předpisy

  • zákon č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), v platném znění,
  • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění,
  • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném znění,
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
  • vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu MPO č. 80/2010 Sb. o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijních plánů.

 

 

 

 

 

 

Kontakt:               

 

Ing. Zdeněk Špaček – vedoucí střediska elektrárna

+420 602 162 055

spacek@zemcheba.cz